Różana 13,
63-700 Krotoszyn

+48 694 417 218
andrzej.mieloch@o2.pl

Moja oferta polega na doradztwie prawnym i technicznym dot. dostosowania obiektów do obecnie obowiązujących wymagań i przepisów w  zakresie ochrony przeciwpożarowej zarówno już istniejących, jak i nowo oddanych do użytkowania.

Zapraszam do współpracy instytucje oraz prywatnych przedsiębiorców.

Kompleksowe usługi w zakresie doradztwa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych w firmie lub obiekcie.

Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektów, a także opracowanie oceny zagrożenia wybuchem dla procesów technologicznych z użyciem materiałów mogących stwarzać zagrożenia wybuchowe.

Przygotowanie obiektów do kontroli i odbioru technicznego przez Państwową Straż Pożarną.

Doradztwo przy doborze i stosowaniu:

  • urządzeń przeciwpożarowych,
  • podręcznego sprzętu gaśniczego – pod względem ilościowym i jakościowym,
  • stosowaniu oddzieleń przeciwpożarowych do wymaganej klasy odporności ogniowej,
  • oznakowaniu kierunków i wyjść ewakuacyjnych, urządzeń przeciwpożarowych itp.
  • wewnętrznej sieci hydrantowej oraz sieci wodociągowej przeciwpożarowej do zewnętrznego gaszenia pożaru,

Organizacja i nadzór nad przebiegiem praktycznych ćwiczeń sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji.

Przeprowadzanie szkoleń dla grup pracowniczych z zakresu profilaktyki przeciwpożarowej, w tym również dla osób wyznaczonych na podstawie art. 209 Kodeksu Pracy do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i sprawowania nadzoru nad przebiegiem ewakuacji.

Stały nadzór nad przestrzeganiem przepisów ochrony przeciwpożarowej na terenie obiektu lub firmy.